Een advocaat strafrecht inschakelen?

Een advocaat strafrecht inschakelen? Dit kan je nodig hebben omtrent geschillen met betrekking tot het strafrecht. Maar wat is nu precies het strafrecht? Dit is het geheel van rechtsregels waarin is bepaald welke handelingen en gedragingen als strafwaardig worden geacht. Ook bevat dit de straffen die aan deze handelingen verbonden zijn en hoe strafoplegging uiteindelijk gerealiseerd kan worden.

Met andere woorden is strafrecht het sanctioneren van onaanvaardbare gedragingen. De bestraffing staat centraal. Op deze manier onderscheidt het strafrecht zich van het aansprakelijkheidsrecht, waarbij de vergoeding van de schade voorop staat. 

Binnen het strafrecht kan er een opdeling gemaakt worden. Zo onderscheid men het materiële strafrecht van het formele strafrecht. Het materiële strafrecht is het geheel van rechtsregels waardoor bepaalde handelingen strafbaar zijn en worden gesanctioneerd. Dit bepaalt onder welke voorwaarden mensen strafrechtelijk verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor hun acties.

Het formele strafrecht of strafprocesrecht bevat het geheel van procedures volgens dewelke het materiële strafrecht dient toegepast te worden. Dit onderdeel bepaalt door wie en hoe de straf wordt uitgeoefend en op welke manier het bewijs van het misdrijf wordt geleverd. Het materiële strafrecht richt zich eerder tot de burgers, door middel van verbodsbepalingen. Het formele strafrecht richt zich daarentegen tot de overheid die dient toe te zien op de toepassing van de regels.

 

Het strafrecht wordt gezien als een middel om de maatschappij onder controle te houden. Aan de hand hiervan probeert men sociaal ongewenste gedragingen te vermijden. Er bestaat natuurlijk voor elk land een iets of wat afwijkend strafrecht met de bijhorende wetboeken, maar ook een internationaal strafrecht bestaat.

In Europa is een Europees strafrecht van toepassing, dit ontstond vooral door de invloed van de Raad van Europa.

 

Stel nu dat je betrokken bent in een strafrechtszaak of je hebt gewoon wat extra informatie nodig omtrent het strafrecht. In die gevallen kan je best beroep doen op een advocaat strafrecht.

Hier bestaat bijvoorbeeld de Strafrechtadvocatenwijzer voor. Hier kan je makkelijk contact opnemen met een advocaat. Alle aangesloten advocaten worden gekenmerkt door professionaliteit, ervaring, de juiste aanpak en een uitmuntende kennis van het strafrecht.

In het geval van een strafzaak zal de advocaat strafrecht er alles aan doen om de zaak tot een goed einde te brengen. Samen met de cliënt wordt de best mogelijke verdediging nagestreefd. Zoals reeds vermeld zijn deze advocaten gespecialiseerd in het strafrecht en ze kunnen dit dus perfect interpreteren.

Niet enkel wanneer je al dan niet schuldig bent in een strafzaak kan je beroep doen op een advocaat strafrecht, ook wanneer u slachtoffer of benadeelde bent van een strafbare handeling. In dit geval assisteren de advocaten het slachtoffer bij het verhalen van de schade op de dader.

 

Heeft u advies nodig wat betreft strafrecht of zijn er bepaalde geschillen met betrekking tot dit recht? Twijfel dan niet en doe beroep op de expertise van advocaten strafrecht. Zoals reeds vermeld kan je deze advocaten vinden bij de Strafrechtadvocatenwijzer, maar online vind je ook een heleboel advocatenkantoren waar je bij terecht kan. Deze advocatenkantoren hebben meestal wel advocaten in hun rangen die gespecialiseerd zijn in het strafrecht.

Voor een overzicht van de prijzen en de kosten gebonden aan het advies of de bijstand van de advocaten, kan je de website van de advocatenkantoren raadplegen. Ook verdere contactgegevens zijn er terug te vinden.

 

 

https://www.advocatenkantoorstappers.be/strafrecht